Project omschrijving

Veiligheidscoördinatie

RESOL is uw betrouwbare bouwpartner inzake Veiligheidscoördinatie. Dit zowel voor privé-, particuliere projecten en industriële bouwplaatsen. Voor en tijdens de werken sturen we alles inzake veiligheid en gezondheid in goede banen. Onze veiligheidscoördinatoren maken er hun handelsmerk van om frequent aanwezig te zijn en actief bij te sturen waar nodig. Dit steeds met de nodige feedback naar de betrokken partijen (bouwheer/architect/aannemers). RESOL kan u een veiligheidscoördinator aanleveren met de nodige ervaring en beroepskennis (niveau A of B en dit zowel voor de ontwerp- als verwezenlijkingsfase van het bouwproject).

Wanneer Veiligheidscoördinatie?

Zodra je voor bouwwerken een beroep doet op 2 of meer aannemers ben je verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen. Deze verplichting geldt zowel voor ondernemingen als voor particulieren en dit ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. De aangestelde veiligheidscoördinator staat in voor de veiligheid en het welzijn op de werf. Hij zorgt ervoor dat de bijkomende risico’s die zouden kunnen ontstaan door interactie en interferentie van de verschillende aannemers voorkomen of ingedijkt worden.

Diensten die u van ons mag verwachten:

 • Een vlotte samenwerking architect – veiligheidscoördinator – bouwheer.

 • Het Veiligheids-, gezondheids- & Milieuplan in de ontwerpfase (verder uitgewerkt in de verwezenlijkingsfase).

 • Een zichtbare aanwezigheid op de werf + gedocumenteerde werfverslagen.

 • Het postinterventiedossier (PID).

EPB staat voor Energie, Prestatie en Binnenklimaat. De EPB-regelgeving is in Vlaanderen van kracht sinds 1 januari 2006 en is van toepassing op gebouwen:

 • die geklimatiseerd worden (dus verwarmd of gekoeld);
 • en waarvoor een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of een melding wordt gedaan.

Concreet houdt dit in dat elke nieuwbouwwoning, verbouwing en uitbreiding vanaf 2006 verplicht moet voldoen aan de geldende EPB-eisen. Het eisenpakket is afhankelijk van het jaar waarin de bouwaanvraag wordt ingediend. Deze eisen hebben betrekking op de thermische isolatie, de energieprestatie, het binnenklimaat, de hernieuwbare energie en de installaties.

Werkmethode Resol

Wij tekenen uw project steeds in 3D uit zodat de oppervlaktes en volumes nauwkeuring berekend worden. Vervolgens wordt een eerste EPB-voorstudie opgemaakt aan de hand van de bouwplannen en na overleg met de architect en de opdrachtgever. In deze uitgebreide voorstudie wordt het project volledig afgetoetst aan de geldende EPB-eisen. Indien bepaalde aspecten niet voldoen aan de EPB-eisen, dan geven we dit duidelijk aan en stellen we haalbare oplossingen of alternatieven voor. Op basis van de resultaten wordt de startverklaring opgesteld en ingediend. De startverklaring is het document waarin de bouwheer aan het Vlaams Energieagentschap meldt wanneer de vergunde werkzaamheden worden opgestart en wie als verslaggever is aangesteld.

Tijdens de volledige bouwfase wordt gevraagd om zoveel mogelijk documentatie bij te houden over de gebruikte materialen en technieken. Daarnaast worden ook één of meerdere controlebezoeken uitgevoerd. Uiteraard zijn wij steeds bereikbaar voor bijkomende vragen en helpen we u graag met extra advies.

Ten laatste 12 maanden na de ingebruikname of na de einddatum van de werken moet de EPB-aangifte worden ingediend. Op basis van alle stavingsdocumenten (vaststellingen ter plaatse, foto’s, facturen, goedgekeurde offertes, …) maakt de EPB-verslaggever de EPB-aangifte op. De EPB-aangifte wordt ingediend op de energieprestatiedatabank van het Vlaams Energieagentschap. Bij nieuwbouwprojecten ontvangt u ook een energieprestatiecertificaat (EPC), dat u tot 10 jaar later kan gebruiken voor het verkopen of verhuren van de woning.

Bij Resol vindt u een competente EPB-verslaggever om uw project op de voet te volgen.

 

Een plaatsbeschrijving of de staat van bevindingen wordt opgemaakt bij aanvang en bij voltooiing van bouw-, renovatie-, restauratiewerken en verhuringen, en kan als ontegensprekelijk en gedetailleerd bewijs worden gebruikt om eventuele schadegevallen te kunnen toewijzen naar één (of meerdere) van de betrokken partijen. Deze schade kan ontstaan zijn door sloopwerken, funderingswerken, grondwerken,… .

RESOL is als onafhankelijke en deskundige partij uiterst geschikt om een plaatsbeschrijving op te maken.
Het is in het belang van de bouwheer en de aannemer om via een plaatsbeschrijving de situatie gedocumenteerd vast te leggen alvorens de werken te starten. De plaatsbeschrijving is geen verplichting, toch krijgt het document door het te laten handtekenen door alle betrokken partijen een onweerlegbaar karakter.

Een keuring van de elektrische installatie is nodig in verschillende gevallen:

 • Bij een nieuwe installatie of bij een belangrijke uitbreiding of wijziging van de installatie.
 • Bij een tijdelijke installatie (werfkast).
 • Bij een verzwaring van de installatie, bijvoorbeeld naar drijfkracht toe.
 • Bij verkoop van een woning waarvan de elektrische installatie dateert van vóór 1 oktober 1981 of waarvan het elektrisch keuringsattest niet meer voorhanden is (verloren gegaan, niet overgedragen bij de vorige verkoop, …) Ook wanneer het keuringsattest ouder is dan 25 jaar moet de keuring opnieuw worden uitgevoerd.

RESOL verzorgt de keuring van uw elektrische installatie, zowel particulier als industrieel.

Bij een blowerdoortest (luchtdichtheidstest) wordt de luchtdichtheid van de woning of het gebouw vastgesteld door het bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa. Er wordt namelijk een ventilator in de (buiten)deuropening geplaatst. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, des te minder een ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het gebouw. Een ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies. In het EPB-dossier wordt dit warmteverlies uitgerekend onder de vorm van ventilatieverliezen.

Een blowerdoortest heeft in het algemeen een zeer positieve invloed op zowel het S-peil als het E-peil. Door de steeds strengere EPB-eisen wordt het moeilijker om het opgelegde S-peil en E-peil te behalen. Een makkelijke en relatief goedkope manier om deze paramaters te verlagen is het uitvoeren van een blowerdoortest. Standaard gaat de EPB-software immers uit van een luchtdoorlatendheid van het gebouw bij 50 Pa van 12 m3/(m2.h). Dit is dus het resultaat wanneer er geen meting wordt uitgevoerd en deze waarde betekent dat bij een drukverschil van 50 Pa door elke vierkante meter van de gebouwschil 12 kubieke meter lucht ontsnapt (of binnendringt). Dit betreft een vrij hoge waarde en komt zelden overeen met de werkelijkheid. Indien er enige aandacht aan een luchtdichte afwerking wordt besteed, kan een waarde van 3 à 5 luchtschommelingen relatief eenvoudig gehaald worden.

Bij RESOL kan u terecht voor een keuring door Vlario of Aquaflanders erkende keurders, afhankelijk welke rioolbeheerder actief is in uw gemeente.

Deze keuring gebeurt wanneer je waterafvoersysteem volledig is aangelegd, vanaf je sanitaire toestellen tot aan de aansluitputjes.

De keurder controleert tijdens de keuring volgende zaken:

 • de correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit;
 • de correcte aftakking van toestellen (toilet, bad,…) op de circuits;
 • de afvoer van het hemelwater van verharde oppervlaktes;
 • de aanwezigheid van een hemelwaterput (indien verplicht);
 • de eventuele infiltratie- en drainagevoorzieningen.

Sinds 1 januari 2016 is ventilatieverslaggeving verplicht voor alle bouwaanvragen van residentiële gebouwen (nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties) in het Vlaamse Gewest. Een goed geplaatste installatie garandeert een betere luchtkwaliteit in de woning zonder in te boeten op comfort. Bovendien kan u met een goed ontworpen installatie heel wat euro’s besparen op uw energiefactuur en het E-peil van uw woning met 10 tot 15 punten verlagen.

Onze ventilatieverslaggever maakt volgende documenten voor u op:

Het ventilatievoorontwerp (VVO)

 • Het ventilatievoorontwerp brengt het gekozen ventilatiesysteem in kaart. Het vormt een plan waarop alle ventilatiecomponenten zijn aangeduid. Als bouwheer krijgt u zo een beter overzicht van de ventilatie-installatie die de architect voorziet in uw woning. Het ventilatievoorontwerp is noodzakelijk om de startverklaring in te dienen.

De ventilatieontwerpspecificaties (VOS)

 • De ventilatieontwerpspecificaties leggen alle prestatie-eisen van de ventilatie-installatie vast. De ventilatie-installateur kan eventueel zijn prijsofferte op basis van deze ventilatieontwerpspecificaties opmaken.

Het ventilatieprestatieverslag (VPV)

 • Bij de oplevering van de installatie wordt er een ventilatieprestatieverslag van het ventilatiesysteem opgemaakt. De ventilatieverslaggever komt ter plaatse en controleert of het ventilatiesysteem en alle componenten voldoen aan de prestatiecriteria. Nadien wordt hiervan melding gemaakt bij een erkend organisme waarna de ventilatieverslaggever een attest van het kwaliteitskader ontvangt. Dit attest en het ventilatieprestatieverslag heeft de EPB-verslaggever nodig om de EPB-aangifte in te dienen.
 

Haalbaarheidsstudie

U moet de haalbaarheid van hernieuwbare energietechnieken (laten) onderzoeken voor gebouwen die aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Het betreft een nieuwbouw;
 • Het gebouw heeft een totale bruikbaar vloeroppervlakte van meer dan 1000 m²;
 • Het gebouw wordt verwarmd of gekoeld om een specifieke binnentemperatuur te bekomen.

Indien uw project binnen één bouwvergunningsaanvraag (of melding) meerdere gebouwen omvat, moet u de bruikbare vloeroppervlaktes van deze gebouwen optellen.

Door deze studie wordt de bouwheer geïnformeerd over de mogelijke technieken, de subsidies en de haalbaarheid van de verschillende alternatieve energiesystemen. Het is in het belang van de bouwheer om het onderzoek reeds tijdens de ontwerpfase te laten uitvoeren, zodat alle resultaten nog in het definitieve ontwerp geïntegreerd kunnen worden. Het resultaat van de haalbaarheidsstudie wordt via een samenvattend webformulier ingediend bij het Vlaamse Energieagentschap, en dit binnen één maand na het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning.

Contact Us

Contacteer ons.

Vraag een offerte aan of neem contact op voor meer informatie.