Projectmanagement

Projectmatig werken verhoogt de strategische competitiviteit van uw bedrijf. Projectmanagement omvat een waaier aan technieken waarbij planning, voorbereiding, uitvoering en opvolging van het project centraal staan.   Bij RESOL kan u terecht voor: een gedeeltelijke of totale begeleiding van een project; een tijdelijk project waar u niet de juiste mensen voor ter beschikking hebt; een onafhankelijke opvolging tussen klant en leverancier.   RESOL kan u een totaaldienst aanbieden, inclusief verslaggeving, eindrapport, leveranciersevaluatie en andere specifieke eisen.   Zo kan u ondermeer bij RESOL terecht voor opdrachten in deze domeinen: ENGINEERINGOPDRACHTEN  OHSAS – VCA  ISO 14001 ALGEMEEN VEILIGHEIDSBELEID BOUW (meer info)    ...

Consultancy

RESOL beschikt over een brede waaier van kennis en profielen die, afhankelijk van het advies of de ondersteuning die u wenst, ingeschakeld kunnen worden. Hetzij vanop afstand, hetzij als externe medewerker bij u in de firma. Veiligheid is een full time job en al te vaak komt men in het bedrijfsleven handen en tijd te kort om de veiligheidsstandaard op niveau te houden. RESOL kan een ondersteunende rol vervullen in uw bedrijf door het adviseren en begeleiden van de interne preventiedienst. Indien gewenst kan een RESOL-kracht met het gewenste niveau (PA I, PA II of PA III) als extern medewerker ingepast worden bij u op het bedrijf. Een overzicht van de meest gevraagde RESOL-diensten: HAZOP-studies (incl. optreden als HAZOP-voorzitter), HAZOP: Hazards & Operability; Studies die kaderen in het domein van brandveiligheid en brandpreventie; Analyse van ongevallen en incidenten; Werkplekinspectie; (Technische) risicoanalyses; Opstellen erkenningsdossier asbestverwijderaar conform het KB van 28.03.2007 betreffende de erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen; Inschakeling in IDPBW; Verslaggeving; Implementatie van zorgsystemen; Opleidingen, toolboxen, trainingen; …  ...

Veiligheidstoezicht

Veiligheidsmonitoring gedurende stilstandsbegeleidingen is onze specialiteit! RESOL beschikt over medewerkers die dagelijks zulke taken uitvoeren voor gerenomeerde organisaties. Productieapparaten behoeven periodiek onderhoud. Sommige organisaties trachten deze onderhoudsactiviteiten te bundelen, resulterend in een periode van stilstand. Gezien productieloosheid gedurende een bepaalde periode geen omzet meer creëert, tracht men deze periode zo kort mogelijk te houden. Een gevolg hiervan is dan ook dat organisatie steevast beroep moeten doen op derden om samen met de interne onderhoudsdienst de geplande onderhoudsactiviteiten op een redelijke termijn af te werken. De kriticitiet van de installatie en de grootorde van het geplande onderhoud bepalen hoeveel derdenfirma’s er worden ingehuurd. Het merendeel van de organisaties doet tijdens de voorbereiding en de eigenlijke stilstandswerken beroep op (een) derdenfirma(‘s) gespecialiseerd in het begeleiden van stilstanden op vlak van veiligheid ter ondersteuning van de interne dienst(en). (meer info)      ...

VCO-VCV

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE Zodra je voor bouwwerken een beroep doet op 2 of meer aannemers ben je verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen. Deze verplichting geldt zowel voor ondernemingen als voor particulieren en dit ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. De aangestelde veiligheidscoördinator staat in voor de veiligheid en het welzijn op de werf. Hij zorgt ervoor dat de bijkomende risico’s die zouden kunnen ontstaan door interactie en interferentie van de verschillende aannemers voorkomen of ingedijkt worden. RESOL is uw bouwpartner die deze taak op zich kan nemen. Zowel voor als tijdens de werken sturen we alles inzake veiligheid en gezondheid in goede banen. Onze veiligheidscoördinatoren maken er hun handelsmerk van om frequent aanwezig te zijn en actief bij te sturen waar nodig. Dit steeds met de nodige feedback naar de betrokken partijen (bouwheer/architect/aannemer). RESOL kan u een veiligheidscoördinator aanleveren met de nodige ervaring en beroepskennis (niveau A of B en dit zowel voor de ontwerp- als verwezenlijkingsfase van het bouwproject). Zowel voor privé-, industrie- als particuliere projecten. Diensten die u van ons mag verwachten: een vlotte samenwerking architect – veiligheidscoördinator – bouwheer het Veiligheids-, gezondheids- & Milieuplan in de ontwerpfase een zichtbare aanwezigheid op de werf + gedocumenteerde werfverslagen het postinterventiedossier (PID) Mogelijke additionele diensten in combinatie met de veiligheidscoördinatie: Plaatsbeschrijving EPB-verslaggeving Elektriciteitskeuringen Rioolkeuringen  ...

Milieucoördinatie jul17

Milieucoördinatie

De milieuwetgeving verplicht klasse 1 – bedrijven (dit zijn de bedrijven met de meest risicovolle activiteiten) een milieucoördinator aan te stellen. Bij Resol kan u terecht om aan deze verplichting te voldoen. De RESOL-milieucoördinator neemt volgende taken op zich: Bijdragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieuvriendelijke productiemethodes en producten; Waken over de naleving van de milieuwetgeving door op regelmatige tijdstippen controles uit te voeren op de werkplaats; Rapporteren van de vastgestelde tekortkomingen aan de bedrijfsleiding en voorstellen formuleren om de tekortkomingen te verhelpen; Waken over het bijhouden van het afvalstoffenregister; Voorstellen doen en bijdragen tot de interne en externe communicatie in verband met de gevolgen voor mens en milieu van de inrichting.    ...

Keuringen

Naast het kengetal van de energie- en de milieuzuinigheid van de woning, zijn er nog enkele attesten die je voor de verkoop of de verhuur van onroerende goederen moet kunnen voorleggen.   RESOL beschikt over een team van competente medewerkers om snel en accuraat volgende keuringen voor U uit te voeren:   KEURING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE Wanneer u als particulier uw huishoudelijke elektrische installatie wenst te laten keuren, zorgt RESOL voor een gecertificeerd keurder. Dit zowel voor bestaande woningen en appartementen als voor nieuwbouw. Ook bedrijven kunnen een beroep doen op RESOL om hun industriële installatie te laten keuren conform het AREI. (meer info)   Kies voor RESOL voor de opmaak van uw EPC-attest + de elektrische keuring en geniet van een voordeeltarief.   KEURING PRIVÉWATERAFVOER Om tegen 2015 de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater duurzaam te verbeteren speelt de kwaliteit van ons openbaar rioleringstelsel een belangrijke rol. Een volledig gescheiden afwatering van het hemelwater en het afvalwater draagt sterk bij tot deze verbetering aangezien het zorgt voor een verhoogde zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties en het daarnaast zorgt dat wateroverlast vermeden wordt.   RESOL beschikt zowel over een keurder erkend door Vlario als door Aquaflanders.   Sinds 01/07/2011 is ‘de rioolkeuring’ verplicht: Bij de eerste ingebruikname; Bij belangrijke wijzigingen; Na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (wettelijke vereisten), op verzoek van de exploitant; Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein. (meer info)     Home     GERELATEERDE DIENSTEN Blowerdoortest ThermografieEnergieverslaggeving (EPB/EPC/EAP) Veiligheidscoördinatie Plaatsbeschrijving  Keuringen...

Energieverslaggeving mei02

Energieverslaggeving

  EPC Het energieprestatiecertificaat is verplicht voor de verkoop en de verhuur van appartementen/woningen sinds november 2009 en informeert mogelijke kopers of huurders over de energiezuinigheid van een woning aan de hand van een kengetal. De EPC-waarde drukt uit wat het jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning en geeft zo een basis tot vergelijking met andere woningen. Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw, maar heeft een louter informerende taak. Het energieprestatiecertificaat bevat informatie over de energieprestatie van het gebouw. Een goede energieprestatie leidt tot een laag energieverbruik en dus een lage energiefactuur. Daarnaast informeert het energieprestatiecertificaat over de energiebesparende investeringen die op korte termijn terugverdienbaar zijn. (meer info)   EPB Bij het bouwen van een woning/appartement of het  uitvoeren van structurele werken bij een renovatie onder verplichte begeleiding van een architect dien je te voldoen aan de EBP-wetgeving (EnergiePrestatieBinnenklimaat). Deze wetgeving legt eisen op aan de energieprestatie, de thermische isolatie en het binnenklimaat van het woongebouw. (meer info)   EAP Via een Energie Advies Procedure (EAP) analyseer je de energieprestatie van jouw woning. Je krijgt een beeld van waar je kostbare energie verloren gaat en je krijgt advies voor energiebesparende investeringen. Een EAP-verslag wordt opgemaakt door een door de overheid erkende energiedeskundige. De ‘energieaudit’ is bestemd voor de analyse van bestaande eengezinswoningen en richt zich dus tot de eigenaars of huurders van een woning. Bovendien is de energie-audit fiscaal aftrekbaar en kan u een extra premie verkrijgen via de netbeheerder. (meer info)    ...

Milieuvergunningen apr17

Milieuvergunningen

Milieuvergunningen, meldingen, omgevingsvergunning Door middel van de omgevingsvergunning werden de stedenbouwkundige en de milieuvergunningsaanvraag geïntegreerd in 1 vergunning. Voor vele bedrijven brengt dit een sterke vereenvoudiging met zich mee.   Bij RESOL zal u vanzelfsprekend terecht kunnen voor het opstellen van het aanvraagdossier (vanaf februari 2017). Op dit moment dient echter nog steeds een afzonderlijk dossier ingediend te worden voor het bekomen van uw milieu- en bouwvergunning.   Voor het opstellen van deze dossiers wordt door RESOL de volgende integrale aanpak gehanteerd:   Rondgang in het bedrijf: één van onze milieucoördinatoren komt langs voor analyse van uw activiteiten en uw eventuele bestaande milieuvergunning. Opstellen van het dossier: een volledig aanvraagdossier wordt opgemaakt. Afhankelijk van uw specifieke situatie kan het gaan om: Een volledig nieuw aanvraagdossier voor bijvoorbeeld een nieuwbouwproject Een hernieuwing van uw bestaande activiteiten voor vergunningen waarvan de looptijd dreigt te vervallen Een uitbreiding of actualisatie van uw bestaande activiteiten Indienen van het dossier: In functie van uw activiteiten wordt het dossier ingediend bij de gemeente of de provincie. Klasse 3: een meldingsdossier voor beperkte risicovolle activiteiten wordt ingediend bij de gemeente Klasse 2: een milieuvergunning voor risicovolle activiteiten wordt ingediend bij de gemeente Klasse 1: een milieuvergunning voor sterk milieubelastende activiteiten wordt ingediend bij de provincie. Opvolging van het dossier: Wij houden nauw contact met de vergunningverlenende overheid, wat doorslaggevend kan zijn voor een efficiënte, vlotte afhandeling van uw dossier.      ...

Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving of de staat van bevindingen wordt opgemaakt bij aanvang en bij voltooiing van bouw-, renovatie-, restauratiewerken en verhuringen, en kan als ontegensprekelijk en gedetailleerd bewijs worden gebruikt om eventuele schadegevallen te kunnen toewijzen naar één (of meerdere) van de betrokken partijen. Deze schade kan onstaan zijn door sloopwerken, funderingswerken, grondwerken,… . RESOL is als onafhankelijke en deskundige partij uiterst geschikt om een plaatsbeschrijving op te maken. De betrokken partijen worden dan verzocht om deze gedetailleerde plaatsbeschrijving te handtekenen, waardoor het als bewijsstuk kan ingeschakeld worden bij eventuele disputen. Het is in het belang van de bouwheer en de aannemer om via een plaatsbeschrijving de situatie gedocumenteerd vast te leggen alvorens de werken te starten. De plaatsbeschrijving is geen verplichting, toch krijgt het document door het te laten handtekenen door alle betrokken partijen een onweerlegbaar karakter.     Home  ...

Opleidingen

RESOL beschikt over een competent team van medewerkers om voor u en uw medewerkers een specifieke opleiding aangaande veiligheid, milieu, kwaliteit en of energie te organiseren. Het verzorgen van opleidingen kan, in functie van de groepsgrootte, zowel op locatie bij de klant als in onze compleet uitgeruste opleidingscentrum te Kapellen. Ook workshops en seminaries behoren tot de mogelijkheden. Voorbeelden van opleidingen: Asbestverwijdering met behulp van de eenvoudige handeling (duurtijd opleiding 8u) Asbestverwijdering met behulp van de 3 technieken : eenvoudige handeling/couveusezakmethode/ hermetische zone (duurtijd opleiding 32u) Veiligheid op bouwwerven (algemene risico’s en preventiemaatregelen) Werken in de hoogte … Wenst u een opleiding op maat van uw firma? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met ons!    ...